Categories
previous arrow
next arrow

เมื่อวันที่ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 บุคลากรงานบริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.

กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 บุคลากรงานบริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณพื้นที่ชั้น 4 อาคารศูนย์สัตว์ทดลองฯ ในการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริมให้หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการงานที่ดี เป็นการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ให้กับองค์กร เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพแวดล้อมตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม