previous arrow
next arrow

บริการของเรา

Image
Image
Image
Image
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิธีทำบุญศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
พิธีทำบุญศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้อนรับผู้เชียวชาญด้าน Veterinary Public Health Program, The Ohio State University, USA
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้อนรับผู้เชียวชาญด้าน Veterinary Public Health Program, The Ohio State University, USA
ศูนย์สัตว์ทดลอง มข. จับมือ Kumamoto University ญี่ปุ่น ถ่ายทอดเทคนิคการเจริญพันธุ์ในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก หวังยกระดับงานวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลองสู่ระดับสากล
ศูนย์สัตว์ทดลอง มข. จับมือ Kumamoto University ญี่ปุ่น ถ่ายทอดเทคนิคการเจริญพันธุ์ในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก หวังยกระดับงานวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลองสู่ระดับสากล
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิธีทำบุญศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
พิธีทำบุญศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้อนรับผู้เชียวชาญด้าน Veterinary Public Health Program, The Ohio State University, USA
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้อนรับผู้เชียวชาญด้าน Veterinary Public Health Program, The Ohio State University, USA
ศูนย์สัตว์ทดลอง มข. จับมือ Kumamoto University ญี่ปุ่น ถ่ายทอดเทคนิคการเจริญพันธุ์ในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก หวังยกระดับงานวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลองสู่ระดับสากล
ศูนย์สัตว์ทดลอง มข. จับมือ Kumamoto University ญี่ปุ่น ถ่ายทอดเทคนิคการเจริญพันธุ์ในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก หวังยกระดับงานวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลองสู่ระดับสากล
next arrow
previous arrow

ข่าวศูนย์สัตว์ทดลอง

ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
18 มกราคม 2023

ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับความสาม
อ่านต่อ
กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 สิงหาคม 2022

กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 บุคลากรงานบริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.
อ่านต่อ
พิธีทำบุญศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
20 สิงหาคม 2022

พิธีทำบุญศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1
อ่านต่อ
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้อนรับผู้เชียวชาญด้าน Veterinary Public Health Program, The Ohio State University, USA
21 กรกฎาคม 2022

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้อนรับผู้เชียวชาญด้าน Veterinary Public Health Program, The Ohio State University, USA

 (15 มิถุนายน 2565) รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ แสงมณีเดช รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออก
อ่านต่อ
ศูนย์สัตว์ทดลอง มข. จับมือ Kumamoto University ญี่ปุ่น ถ่ายทอดเทคนิคการเจริญพันธุ์ในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก หวังยกระดับงานวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลองสู่ระดับสากล
25 มีนาคม 2022

ศูนย์สัตว์ทดลอง มข. จับมือ Kumamoto University ญี่ปุ่น ถ่ายทอดเทคนิคการเจริญพันธุ์ในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก หวังยกระดับงานวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลองสู่ระดับสากล

มื่อวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ
อ่านต่อ

ประกาศจากศูนย์สัตว์ทดลอง

แนะนำศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนื

รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์  แสงมณีเดช
รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดชผู้อำนวยการ
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปณิธานของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง เพื่อยกระดับให้สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นส่วนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีศักยภาพ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

วิสัยทัศน์ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นศูนย์สัตว์ทดลองชั้นนำในการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล และ ศูนย์กลางการเรียนรู้ การบริการด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองสำหรับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล
2. สนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทั้งใน และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
4. สนับสนุนนักวิจัยให้มีการใช้สัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองแห่งชาติ
5. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านสัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล

ประวัติและความเป็นมาของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง เพื่องานสอน งานวิจัย งานทดสอบ และผลิตชีววัตถุของคณะและหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงานที่ต้องใช้สัตว์โดยที่ยังไม่มีสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลองกระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆ ซึ่งยากต่อการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนจากคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการดูแลสัตว์ เมื่อมีการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยเป็นระยะเวลาหนึ่ง คณะทำงานได้เห็นความจำเป็นของการมีหน่วยงานกลางเพื่อรองรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลองในระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผลงานวิจัยนั้น สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนสามารถให้บริการแก่หน่วยงานอื่นที่จำเป็นในการเลี้ยงสัตว์ทดลองในระดับภูมิภาค จึงมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ขึ้น โดยเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดสร้างอาคารเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากลเป็นส่วนกลางขึ้นมาใหม่ และมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นอาคารที่มีระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสากล มีวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพเอื้อต่อการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ และมีการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างสัตว์ คน และสิ่งแวดล้อม
      ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถานภาพเป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินงานโดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ผลงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน มีความถูกต้อง แม่นยำ มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสากล สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ และเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

email

animal@kku.ac.th

Call

061-947-5050

Address

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

Image
Image
Image