previous arrow
next arrow

การตรวจสอบคุณภาพ
      ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อสนับสนุนงานวิจัย งานทดสอบ และผลิตชีววัตถุ ด้วยระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลอง ความปลอดภัยทางชีวภาพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สัตว์ทดลอง และสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางจุลชีววิทยา ซึ่งเป็นระบบควบคุมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่กระจายและการติดเชื้อในระบบการเลี้ยง ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ทดลองและคุณภาพของงานวิจัย

      การจัดทำโปรแกรมตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นสัญญาณการเตือนภัยล่วงหน้าของระบบการเลี้ยงสัตว์ และสามารถระบุแหล่งปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นในระบบการเลี้ยงสัตว์ การมีโปรแกรมติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบในขั้นตอนการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อจะช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อจากสิ่งแวดล้อมสู่สัตว์ทดลอง ซึ่งระดับของการตรวจสอบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์ สถานที่และลักษณะของการวิจัย

การดำเนินงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
      การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางจุลชีววิทยา เป็นการติดตามและเฝ้าระวังการติดเชื้อในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลอง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของงานวิจัย โดยศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองขนาดเล็ก ด้วยระบบของการเลี้ยงสัตว์ทดลองความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยมีการกำหนดโปรแกรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์ทดลอง เป็นระยะเวลาทุก 3 เดือน เป็นเวลา 12 เดือน ได้แก่ อาหาร น้ำดื่ม วัสดุรองนอน อุปกรณ์การเลี้ยง อากาศ ผนังห้อง พื้นห้อง และชุดผู้ปฏิบัติงาน มีแบ่งเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์เป็นก่อนและระหว่างการเลี้ยง ซึ่งระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ดีจะส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สัตว์ทดลองมีสุขภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดี สอดคล้องกับมาตรฐานจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

Image