Categories
previous arrow
next arrow
บุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานเลี้ยงและบริการ

สพ.ญ.นิชาภา แสนสุรินทร์
สพ.ญ.นิชาภา แสนสุรินทร์สัตวแพทย์ชำนาญการ (หัวหน้าฝ่าย)nichapa21@yahoo.com
สพ.ญ.อิทธิ์นรินทร์ มงคล
สพ.ญ.อิทธิ์นรินทร์ มงคลสัตวแพทย์itnarin@gmail.com
นายจรัส จุ่นหัวโทน
นายจรัส จุ่นหัวโทนนักวิชาการวิทยาศาสตร์ชำนาญการjarus@kku.ac.th
นางสาวนฤมล สมผุด
นางสาวนฤมล สมผุดนักวิชาการวิทยาศาสตร์narusom@kku.ac.th
นายณัฐ แก่นเชียงสา
นายณัฐ แก่นเชียงสาพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองnutkaen@kku.ac.th
นายธวัฒน์ชัย สมบูรณ์
นายธวัฒน์ชัย สมบูรณ์พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองtawatso@kku.ac.th
นายสมจิตร สุระสา
นายสมจิตร สุระสาพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองsomjits@kku.ac.th
นางชุตินันท์ แสนบุตร
นางชุตินันท์ แสนบุตรพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองchutinun9@gmail.com
นายไพโรจน์ เขียวโสภา
นายไพโรจน์ เขียวโสภาพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองpairok@kku.ac.th
นายอิสระ นามสีฐาน
นายอิสระ นามสีฐานพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองitsala_nam@yahoo.com
นายเอกพล แถลงธรรม
นายเอกพล แถลงธรรมพนักงานช่างเทคนิคakapth@kku.ac.th
นายกุลดิลก ทิทา
นายกุลดิลก ทิทานักวิชาการวิทยาศาสตร์kundth@kku.ac.th
นายสุวัฒน์ รีสี
นายสุวัฒน์ รีสี พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง suwatre@kku.ac.th
นายวัชรพงษ์ อึ่งพวง
นายวัชรพงษ์ อึ่งพวงพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองwatchau@kku.ac.th
นายภาณุวัฒน์ ศรีสุธรรม
นายภาณุวัฒน์ ศรีสุธรรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง pasris@kku.ac.th

งานตรวจสอบคุณภาพ

นางสาวบุศรา แก้วสมุทร
นางสาวบุศรา แก้วสมุทรนักวิชาการวิทยาศาสตร์ชำนาญการ(หัวหน้าฝ่าย)butska@kku.ac.th
นางวัลย์นา หรั่งยี่โถ
นางวัลย์นา หรั่งยี่โถพนักงานวิทยาศาสตร์wannara@kku.ac.th

งานบริหาร

นางสาวภัทธิรา ดีนอก
นางสาวภัทธิรา ดีนอกนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการpattde@kku.ac.th
นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์
นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปnutrada@kku.ac.th