Categories
previous arrow
next arrow
คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.อธิการบดีที่ปรึกษา
2.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปรึกษา
3.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยที่ปรึกษา
4.รองศาสตราจารย์กนกวรรณ จารุกำจรประธานกรรมการ
5.รองศาสตราจารย์ฉลอง วชิราภากรรองประธานกรรมการ
6.ศาสตรจารย์ไพบูลย์ สิทธิถาวรกรรมการ
7.รองศาสตราจารย์ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์กรรมการ
8.รองศาสตราจารย์พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชรกรรมการ
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ลีลาวัชรมาศกรรมการ
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเกศ กนิษฐานนท์กรรมการ
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ วีระกุลกรรมการ
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วนกรรมการ
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชา เจริญศรีกรรมการ
14.นางสาวพัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์กรรมการ
15.นางสาวสุภัทตรา จิตติมณีกรรมการ
16.นางมาณวิกา ผลภาคกรรมการ
17.นางสาวนภัสนันท์ เทพโสดากรรมการ
18.รองศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธรกรรมการ (สมทบ)
19.ผผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนา บุญยะรัตน์กรรมการ (สมทบ)
20.นางสาวสาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐานกรรมการ (สมทบ)
21.นางสาวชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์กรรมการ (สมทบ)
22.นางสาวศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญกรรมการ (สมทบ)
23.ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
24.นางสาวนิชาภา แสนสุรินทร์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25.นางสาวอิทธิ์นรินทร์ มงคลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26.นางสาวบุศรา แก้วสมุทรผู้ช่วยเลขานุการ
27.นางสาวภัทธิรา ดีนอกผู้ช่วยเลขานุการ
28.นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์ผู้ช่วยเลขานุการ