Categories
previous arrow
next arrow
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้อนรับผู้เชียวชาญด้าน Veterinary Public Health Program, The Ohio State University, USA

 (15 มิถุนายน 2565) รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ แสงมณีเดช รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคคลากรให้การต้อนรับ Professor Armando Hoet DVM, PhD, ACVPM และ Dr.Samantha Swisher DVM, DABVP, Director, Veterinary Public Health Program The Ohio State University, USA และทีมคณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลอง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการทำวิจัยในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลองในหลักสูตรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมนี้ศูนย์สัตว์ทดลองฯ ยังได้นำเสนอโครงสร้างการบริหารงาน และภารกิจของศูนย์สัตว์ทดลองฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองในอนาคต