Categories
previous arrow
next arrow
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ ตามหลักการ OECD GLP วันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 061-9475050